V Ý Z V A

 

k podání nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2024 s názvem

 

„Mateřská škola , Praha 2, Kladská 25 -

Oprava sociálního zařízení v 1.NP“

 

 

 

 1. Zadavatel

název:                         Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

sídlo:                           Kladská 2187/25, 120 00 Praha 2

IČ:                               70890935

kontaktní osoba:         ředitelka MŠ, Bc. Jitka Zídková   

tel.:                              +420 224 254 817

e mail:                         ms_kladska@seznam.cz

 

 1. Místo plnění zakázky

MŠ Kladská 2187/25, Praha 2–1. nadpodlaží – sociální zařízení

 

 1. Údaje pro vyzvednutí zadávací dokumentace

Pro předmět plnění nebude poskytována žádná dokumentace, vyjma fotografií pro upřesnění rozsahu díla. Vytištěné fotografie mohou být poskytnuty zdarma v den prohlídky.

 

 1. Předmět veřejné zakázky / předpokládaná hodnota

 

Zadavatel deklaruje, že na realizaci této zakázky má v rozpočtu částku 400 000,- Kč, včetně DPH. Nabídky, které překročí tento limit, nebude zadavatel vůbec hodnotit. 

 

Zadavatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen zákon), která je ve smyslu ust. § 31 zákona zadávána mimo režim zákona, a pokud je tedy v této výzvě odkazováno na zákon nebo jsou v tomto zadávacím řízení použity instituty zákona, jedná se pouze o obdobné použití, které neznamená, že by se zadavatel rozhodl dobrovolně postupovat dle zákona a zadávat tuto zakázku v jednom ze zadávacích řízení upravených v zákoně.

 

Předmět zakázky, její popis a specifikace:

Jedná se o výměnu umyvadel, vodovodních baterií, toalet, dlažby, případně obkladů a výměna sprchového koutu.

 

Specifikace prací:

 • Výměna stávajících umyvadel
 • Výměna stávajících vodovodních baterií
 • Výměna stávajících toalet
 • Výměna sprchového koutu
 • Výměna dlažby / případně výměna obkladů-dle finančních možností/

 

Uchazeči provedou při prohlídce místa plnění vlastní zaměření.

 

Dílo bude provedeno v souladu s platnými stavebně technickými normami. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek SOD. Zadavatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

 

 

 1. Podmínky realizace
 • Dodržení následujících podmínek:
 1. Při provádění prací nesmí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení domu,
  stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu ani blokovat vstup do objektu.
 2. Při bouracích pracích a následné manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci

        zatěžování okolí prachem nebo hlukem.

 1. Zajistit účinná opatření k ochraně majetku zadavatele, dodržovat režim uzamykání objektu apod.
 2. Záruční doba na dodaný materiál bude v souladu se zárukou výrobců.
 • Dodání všech písemností, předání veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o zkouškách, revizí apod.
 • Součástí zakázky jsou rovněž práce, jejichž potřeba vznikne teprve v průběhu provádění zakázky.
 • Při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců.
 • Dodavatel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti všech osob v prostoru prováděných prací.
 • Dodavatel ve své nabídce uvede seznam prací (profesí), které provede prostřednictvím subdodavatele s uvedením obchodního jména (název, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla, případně korespondenční adresa, telefon).
 • Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů dodavatele.
 • Dodavatel zajistí po celou dobu provádění prací (v době provádění prací) přítomnost odpovědné osoby řídící průběh všech prací (např. vedoucí čety); zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný stavební deník.
 • Zadavatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použít bezprašnou technologii.
 • Kontrolní dny stavby budou pravidelně v pondělí , v dopoledních hodinách.

 

 1. Platební podmínky
 • Po dokončení a předání díla, včetně odstranění vad a nedodělků, vystaví zhotovitel celkovou fakturu, faktura bude doložena detailním rozpisem provedených prací a dodávek.
 • Zadavatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat tyto do úhrady, která náleží dodavateli dle příslušných ustanovení smlouvy.
 • Splatnost faktur (daňových dokladů) je 15 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli na adresu Mateřská škola Trojlístek, Kladská 25, 120 00, Praha 2.

 

 1. Termín plnění
 • Předpokládaný termín zahájení prací:    1. 7. 2024
 • Předpokládaný termín ukončení prací:   8. 8. 2024
 • Zakázku lze realizovat v uvedeném časovém rozmezí, délka provádění prací nepřesáhne 6

týdnů.

 1. Požadavky na kvalifikaci

Účastník v této veřejné zakázce malého rozsahu prokáže splnění kvalifikace předložením čestného prohlášení, jehož doporučený vzor tvoří přílohu číslo 3 této Výzvy a kterým účastník čestně prohlásí, že splňuje tyto požadavky na kvalifikaci:

 

     a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona

     b/ profesní způsobilost:

 • dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní

    předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

 • dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,

    pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

 • dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou

   způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými 

   právními předpisy vyžadována,

     c/ technickou kvalifikaci, tedy že dodavatel realizoval alespoň dvě zakázky obdobného

         charakteru.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokumentů, které jsou předmětem čestného prohlášení výše – zejména:

 

 • výpis z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku či jiné evidence,
 • seznam aspoň dvou referenčních zakázek, včetně kontaktu na objednatele referenční zakázky.

 

                                                                                    

 1. Požadavky na zpracování nabídky / obchodní podmínky

Nabídka musí obsahovat:

 • obchodní jméno (název, jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresu sídla, případně korespondenční adresu, telefon, bankovní spojení dodavatele),
 • jméno pracovníka oprávněného jednat za dodavatele s potvrzením oprávněnosti
 • čestné prohlášení prokazující kvalifikaci a o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit

      veřejnou zakázku

 • návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (osobami)
 • délku záruky,
 • popis jednotlivých technologií a stavebních postupů, použité materiály,
 • nabídka uchazeče bude obsahovat položkový rozpočet, který vytvoří uchazeč na základě vlastní prohlídky místa plnění

 

 

Součástí nabídky /v textu smlouvy/ musí být prohlášení účastníka, že obsahem nabídky není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku a že účastník bere na vědomí, že případná smlouva /objednávka/ vzešlá z tohoto zadávacího řízení podléhá v souladu se zákonem 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v registru smluv, které zajistí zadavatel.

 

 

 1. Nabídková cena

 

Bude stanovena jako pevná bez DPH a včetně DPH a zapsána do přílohy číslo 1 této Výzvy.

 

 

 1. Kritéria hodnocení, pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny.

Jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena. 

 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu, nabídková cena tedy činí 100 %. Zadavatel provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých účastníků tak, že sestaví jejich pořadí od prvého k poslednímu s ohledem na výši nabídnuté ceny, nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.                            

 

 1. Místo a lhůta pro podání nabídek

 

Místo podání – nabídku lze podat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na adresu Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25.

Lhůta pro podání nabídky – končí dne 24. 4. 2024 v 11:00 hodin, to znamená, že nabídka musí být doručena prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v toto datum, nejpozději do 11:00 hodin.

Způsob podání – nabídka musí být podána v písemné formě v řádně uzavřené obálce (písemná podoba nabídky musí být taková, aby bylo zamezeno manipulaci s jednotlivými listy nabídky), opatřené razítkem zájemce přes přelepy a označené heslem:

 

 

NEOTEVÍRAT – ZAKÁZKA č. 01/2024

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

„Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 – Oprava sociálního zařízení v 1.NP                                                   

 

 

 1. Prohlídka místa plnění

 

 • Prohlídka místa plnění se koná 10.4.2024 v 10:30 hod. na místě realizace zakázky.
 • Prohlídka místa plnění je povinná. Součástí nabídky bude potvrzení o účasti na kontrolní

  prohlídce (příloha číslo 2 této Výzvy), které bude podepsáno pověřeným pracovníkem

  zadavatele. Účastník, který neprovede zaměření a prohlídku na místě stavby bude ze

  zadávacího řízení vyloučen

 • Kontaktní osoba Bc. Jitka Zídková, kontakt v bodě 1. Zadavatel.

 

 1. Práva zadavatele

 

 • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně zrušit řízení na zadání zakázky.
 • Zadavatel bude hodnotit pouze nabídky, které splnily veškeré podmínky výzvy.
 • Veškeré náklady spojené se zpracováním nabídky nese účastník.
 • Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude včetně dalších dokladů a příloh, kvalitním způsobem vytištěna na bílém papíře a bude svázána či jiným odpovídajícím způsobem zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.
 • Zadavatel si dále vyhrazuje právo požádat vybraného uchazeče o doložení jeho kvalifikace originály dokumentů, u kterých v části 7 této výzvy požaduje předložení prostých kopií, a to před podpisem smlouvy.
 • Dodavatel se upozorňuje, že zadavatel Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb. subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti zadavatele a podáním nabídky v případě uzavření smlouvy uděluje zadavateli souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na základě jejich žádosti. V případě uzavření smlouvy je zadavatel povinen uveřejnit smlouvu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne

 

 

 

                                                                                                                                                                                         …………………………………….

 

                                                                                                    ředitelka MŠ, Bc. Jitka Zídková   

 

 

Přílohy:

 1. tabulka – nabídková cena
 2. protokol o vykonané kontrolní prohlídce místa plnění
 3. vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 4. vzor čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.


Příloha č. 1             

 

Veřejná zakázka č. 01/2024

 

„Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 –

Oprava sociálního zařízení v 1.NP

 

 

Tabulka – nabídková cena

 

 

      Bez DPH

          DPH

     Včetně DPH

Nabídková cena v Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Předpokládaná délka realizace: ………………………  kalendářních dnů

 

Délka záruční doby: …………………………..   měsíců

 

 

 

 

 

 

V…………………dne…………………                                                                                                                                                                           …………………………………………..

                                                                                                 razítko a podpis uchazeče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

 

Veřejná zakázka č. 01/2024

 

„Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 –

Oprava sociálního zařízení v 1.NP

 

 

Protokol o potvrzení účasti na prohlídce místa plnění

 

 

 

 

Tímto potvrzujeme, že jsme se zúčastnili prohlídky 10. 4. 2024 v 10,30 hod. za účelem vytvoření nabídky na opravu dle požadovaných prací vč. přesného zaměření.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

V…………………dne…………………                                                                                                                                                                           …………………………………………..

                                                                                                 razítko a podpis uchazeče


Příloha č. 3

 

Veřejná zakázka č. 01/2024

 

„Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 –

Oprava sociálního zařízení v 1.NP

 

 

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

 

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče tímto čestně prohlašuji, že účastník

 

jméno a příjmení/obchodní firma/název/:   ………..…………………………………….

bydliště/sídlo/místo podnikání:                   ………..……………………………………

IČ:                                                                 ………..……………………..

 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2024 s názvem „Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 – Oprava sociálního zařízení v 1.NP

zadávanou zadavatelem Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25, se sídlem Kladská 2187/25, Praha 2, IČ: 70890935.

 

splňuje

 

a/ základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
     zakázek

 

b/ profesní způsobilost – tedy je zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, je
     oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a je odborně způsobilý

 

 

 

 

V…………………dne…………………                                                                                                                                                                           …………………………………………..

                                                                                                 razítko a podpis uchazeče

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4

 

 

Veřejná zakázka č. 01/2024

 

„Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 –

Oprava sociálního zařízení v 1.NP

 

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku

 

 

jméno a příjmení/obchodní firma/název/: __________________________________,

bydliště/sídlo/místo podnikání:__________________________________________,

IČ:_________________

 

o veřejnou zakázku malého rozsahu č. 01/2023 s názvem „Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 – Oprava sociálního zařízení v 1.NP zadávanou zadavatelem Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

 

 

je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku.

 

 

 

 

 

 

 

 

V…………………dne…………………                                                                                                                                                                           …………………………………………..

                                                                                                 razítko a podpis uchazeče