Školní řád mateřské školy

Č.j. 2 /2021 - VA

 

 

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

IČO : 708 909 35

Telefon : 224 254 817

e- mail : ms_kladska@seznam.cz

Závaznost : Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy, pro zákonné zástupce dětí školy

 

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy.

 

 

 

Úvodní ustanovení

 

Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561 / 2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), vyhláškou č. 14 / 2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími právními normami-zákon č. 258 / 2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107 / 2005 o školním stravování, zákonem č. 117 / 1995 Sb., o státní soc. podpoře ve znění pozdějších předpisů.

Tento řád vydává ředitelka Mateřské školy Trojlístek, Kladská 25, Praha 2 v souladu s výše jmenovaným zákonem č. 561 / 2004 § 30 odst. 1 a 3 dne a v souladu s úpravou vyhl. č. 14/ 2005 ve znění vyhl. č. 280 / 2016 Sb. O předškolním vzdělávání dne 30.6. 2017

 

 

I. Základní práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

§21 a 22 školského zákona č.561/2004 Sb.

Každé dítě má právo na :

 • kvalitní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných škol. poradenskými zařízeními

 • dále mají děti všechna práva) Při vzdělávání ), které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

 • zúčastnit se všech aktivit ve škole

 • na akceptování jeho vývojových specifik

Povinnost :

 • dodržování všech daných pravidel ve třídě

 • dodržování daného řádu, plnit pokyny dospělého, zejména k ochraně svého zdraví

 

 

Zákonní zástupci mají právo na :

 • informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, vyjadřovat se k rozhodnutím školy, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

 • na poradenskou pomoc

 • účast / po předchozí dohodě / při výchovně vzdělávací činnosti, pro srovnání svého dítěte s kolektivem vrstevníků

 

Povinnost :

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, o obtížích, dietních režimech

 • oznamovat škole údaje ve školní matrice – Evidenčním listu

 • zúčastnit se osobně ,na vyzvání, k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte

 • sledovat informační nástěnky a řídit se pokyny

 • sledovat, zda dítě nenosí do školy nevhodné a nebezpečné hry a hračky, nevhodné doplňky

 • řídit se ustanoveními školního řádu

 

II. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i

nepedagogickými zaměstnanci

 • vzájemná úcta a respekt

 • pochopení

 • názorová snášenlivost

 • zachovávání zásady solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání

 • diferenciace úkolů, kompetencí, pracovní náplně zaměstnanců

 

     1. Provoz a vnitřní režim školy

* organizační momenty provozu školy

* průběh vzdělávání

* oznamování skutečností

* předávání dětí zákonným zástupcům

* překrývání – dohled nad dětmi

 

* Organizační momenty

Provoz mateřské školy je celodenní od 7,00 hodin do 17,00 hodin

- děti se rozcházejí do 16,50 hodin. V 17 hodin se budova uzamyká

 • rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout včas , tak aby po ukončení provozní doby v zařízení nezůstávalo. Opatření : viz níže

 • děti se scházejí od 7,00 hodin do 8,20, budova se v 8,30 hod. Uzamyká.

 • pozdější příchody ( pokud se nejedná o předem nahlášené návštěvy logopedie, aktivit, lékařů ) jsou rušivým elementem – provozní a bezpečnostní důvody. Poté, co učitelka odbíhá otevírat, zůstávají děti samy a bez dozoru, často již při činnosti, řízené učitelkou ,což je nepřípustné.

 • v poledne si mohou rodiče děti vyzvedávat od 12,10 do 12,45 hodin, a odpoledne po 15 hodině – po odpolední svačině ( v MŠ Sázavské po 15,20 hod. )

 • MŠ se v 8,30 a v 12,50 hodin z bezpečnostních důvodů uzamyká. ZAMYKÁNÍ BUDOVY MŠ VE VÝŠE UVEDENÝCH ČASECH je nutné pro zachování minimálního bezpečnostního standardu a v rámci prevence předcházení mimořádným událostem !!

 • DO PROSTOR ŠKOLY NENÍ POVOLENO VODIT PSY A JINÁ DOMÁCÍ ZVÍŘATA. Podávání jídla v prostorách školy ( krom školní jídelny ) není z hygienických důvodů dovoleno. ( šatny dětí, chodby aj. )

V PROSTORÁCH ŠKOLY NENÍ ROVNĚŽ POVOLENO NECHÁVAT KOLOBĚŽKY, KOLA, tříkolky !

 • Režim dne je striktně postaven pouze na časech stravování, denní řád je pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí

 •  

* Průběh vzdělávání

Dopoledne i odpoledne jsou zařazovány hry a činnosti dle volby dětí, vedeny jsou ke správnému pojmenování hračky a šetrnému zacházení s ní, k úklidu, kam co patří. Na děti nespěcháme, časově je zpravidla neomezujeme. Děti jsou zapojovány do spoluvytváření estetického prostor, kde probíhá vzdělávací činnost.

Stolování – svačina - děti stolují ve školní jídelně, s ohledem na malý prostor jídelny stolují po jednotlivých odděleních, nejprve starší odd. Sluníčka, poté malé odd.Berušky

Oběd : nejprve stolují Berušky, poté Sluníčka, jejichž pobyt venku je tím delší.

Po svačině děti buď dokončují hru, učitelka provádí zároveň plánovanou skupinovou, či individuální činnost, nebo je zvolena činnost kolektivní, řízená učitelkou. Spontánní a řízené činnosti jsou zařazovány v rovnováze, že se přizpůsobujeme momentální koncentraci chuti dětí do činnosti.

Volíme hodně pohybu, volnosti, samostatnosti, seberealizace sebehodnocení, hodnocení dětí dětmi…

Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 2 hodinyzejména jaro, léto. Děti chodí na školní zahradu ve vnitrobloku i odpoledne , zákonní zástupci si děti vyzvedávají přímo ze zahrady. ( pracoviště Kladská ) .Do průchodové chodby se dostávají z obou stran přes přístupový kód, který je každému individuálně sdělen. 1NP je uzamčeno. Rodiče jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost využít všechny nabízené aktivity během pobytu venku, a to bez omezení – obuv a oblečení vyhrazené pouze pro pobyt venku.

Pracoviště Šumavská 32 má zahradu ve vnitrobloku Moravská

Pracoviště Sázavská 5 má zahradu ve vnitrobloku Korunní 29.

Důvodem pro vynechání pobytu venku jsou : silný vítr, silný déšť, znečištěné ovzduší, či teplota pod mínus 10st.C.

S dětmi jsou při pobytu venku všechny učitelky,případně i asistent pedagoga , a ti se v této frekventované době překrývají.

 

 

* Oznamovací skutečnosti - způsob omlouvání dětí a odhlašování stravného

 

Děti s povinnou předškolní docházkou - viz bod IV.

Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte :

 • písemně do sešitu v šatnách

 • osobně učitelce na třídě

 • telefonicky na čísle : 224 254 817 – do 8 hodiny příslušného dne

 • telefonicky na čísle 222 517 818 – pí hospodářka 7 – 14 hod.

 • e –mailemn: ms_kladska@seznam.cz do 8,00 hodiny příslušného dne

 • Sázavská 5 : 222 510 990, 604 796 171 e-mail : sazavska.trojlistek@seznam.cz

 • Šumavská 32 : 222 516 976, 604 796 256 e- mail : trojlistek-sumavska@seznam.cz

 • Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o zdravotních obtížích dítěte, či o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 

Pokud zákonní zástupci dítě neomluví, je mu stravné pro daný den započítáno a do docházkového archu se píše /. ( toto pro informaci pro zákonného zástupce dítěte o počtu odebraného stravného )

U povinné předškolní docházky – konkrétně bod

Změny organizace a aktuální novinky jsou včas avizovány formou nástěnek, které je zákonný zástupce, či osoba pověřená , povinna číst !

 

* Předávání dětí zákonným zástupcům

 • zákonný zástupce, či Zmocněním pověřená osoba k vyzvedávání dítěte, je povinna dítě vyzvednout ze školy do 16, 50 hodin, v 17 hod. se škola uzamyká.. „Zmocnění pro vydávání dítěte „ vydá zákonnému zástupci, pro jinou osobu, učitelka na třídě, či je umístěno na nástěnce školy.

 • pokud zákonní zástupci potřebují dítě přivést nebo odvést v jinou dobu, než je běžný denní režim, jsou povinni toto nahlásit učitelce na třídě den předem, nebo do 8, 00 hodiny příslušného dne ( z důvodu přihlášení a odhlášení stravy ), případně nahlásit formou e- mailu ( ms_kladska@seznam.cz ),pro MŠ Šumavskou 32 : trojlistek-sumavska@seznam.cz, pro MŠ Sázavskou 5 : sazavska.trojlistek@seznam.cz

 • zákonní zástupci, či osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte, po vyzvednutí dítěte, které bude osobně předáno učitelkou, jsou povinni po převléknutí dítěte neprodleně opustit objekt školy.

 • pedagog přejímá odpovědnost za dítě poté, co je OSOBNĚ zákonným zástupcem, či pověřenou osobou předáno a odpovědnost při vyzvedávání přejímá zákonný zástupce, či osoba, vepsaná do Zmocnění poté, co je opět učitelkou osobně předáno. Tato nebere odpovědnost za případný úraz, či poranění dítěte v prostorách budovy ( šatny, sociální zázemí… ), kde se již dítě pohybuje s rodičem, či zmocněncem.

 • předání dítěte učitelce při ranním scházení osobou mladší 15 ti let je pouze na odpovědnosti zákonného zástupce dítěte

 

* Dohled nad dítětem – překrývání učitelek

 

Dohled zajišťujeu učitelka, a to od doby kdy dítě převezme od zákonného zástupce, nebo jím pověřené osoby do doby , než je předá zák.zástupci, či osobě jím písemně pověřené. Minimální doporučený věk pověřené osoby je 15 let, osobou mladší 15 ti let je pouze na odpovědnosti zákonného zástupce dítěte!

V případě, že dítě není do 17 hodiny zákonným zástupcem vyzvednuto, BUDOU, DLE DOPORUČENÍ MŠMT ze dne 8.12.2015 neprodleně telefonicky kontaktováni oni, či osoba, pověřená zmocněním k vyzvedávání. Pokud se učitelce nepodaří kontaktovat žádnou osobu, je o p r á v n ě n a kontaktovat Policii ČR, případně MP. Ve spolupráci s těmito orgány zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD. Zákonný zástupce následně uhradí veškeré náklady ( § 2911 NOZ )

Osoby, které nejsou zaměstnanci školy, zákonní zástupci, či osoby pověřené k vyzvedávání dětí, nemají oprávnění do budovy školy vstupovat bez svolení vedení školy. ( divadélka, údržba, lektoři kroužků.. mají zvláštní druh oprávnění ke vstupu daný smluvním vztahem )

 

 

IV. Podmínky zajištění povinné předškolní docházky

 

  • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové MŠ podle místa trvalého pobytu

  • Povinné předškolní vzdělávání v MŠ probíhá v pracovních dnech v rozsahu minimálně 4 hodin v dopoledních hodinách (zde varianty 8 – 12, 8,30 – 12,30 hod.) zohledněno na skladbu dne v souvislosti se zařazením výchovně vzdělávacích činností, daných RVP – PV a Školním vzdělávacím programem, který z RVP – PV vychází.

  • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na ZŠ a SŠ, ale dítě má právo se v tomto období vzdělávat, je-li MŠ otevřena.

  • Zákonný zástupce je povinen písemně omlouvat a to na omluvném listě (každý zákonný zastupce obdrží první den daného školního roku) nepřítomnost svého dítěte, doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ – taktéž první den po nemoci předá omluvný list třídní paní učitelce k podpisu!!!!!Omluvné listy se zakládají a uschovávají, spolu s dokumentací dítěte.

  • Písemné, či telefonické omlouvání (v případě 1 denní nepřítomnosti) se nahlašuje do 8 hodiny příslušného dne.)

  • V případě nemoci dítěte, která přechází do dalšího týdne, zákonný zástupce písmě vždy v pondělí nahlásí (stačí e-mail), že nemoc pokračuje!

  • Nelze omlouvat dítě pravidelně (pouze jen určité dny) z nepřítomnosti v MŠ. Není v souladu se školským zákonem 561 paragraf 34!!!!! (došlo by k porušení rozsahu vzdělávání minimálně 4 hodin denně v dopoledních hodinách pondělí až pátek)!

  • V případě, že dítě není omluveno, je zákonný zástupce vyzván ředitelem školy k doložení důvodu nepřítomnosti a to nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

  • V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, i přes výzvy ředitele, bude kontaktováno pracoviště OSPODu. tj. Orgán sociálně právní ochrany dítěte, a bude zahájeno správní řízení.

UVOLŇOVÁNÍ dítěte: žádost o uvolnění dítěte k rekreačnímu pobytu apod., podá písemnou formou (je možné i e-mailem) zákonný zástupce řediteli školy a uvolnění považuje za schválené poté, co tuto žádost kladně vyřídí ředitel. Zároveň dítě omluvý i v omluvném listě, který po návratu předá třídní učitelce k podpisu.

V tomto případě by absence neměla být v kuse delší než 14 dnů. Z odůvodněných případech projedná delší nepřítomnost dítěte zákonný zástupce s ředitelem MŠ, zejména v souvislosti s úsekem výchovně vzdělávací činnosti, kterou dítě nepřítomností zanedbá.

Úhrada za předškolní vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou: V souladu s vyhláškou č. 14/2005 ve znění vyhlášky č. 280/2016 sbírky děti, které v daném školním roce dovrší 6 let, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky – školné neplatí!

 

 

 

Individuální vzdělávání – (IV):

Zák. zástupce se musí s dítětem dostavit k zápisu , a tuto skutečnost nahlásit. V předem daném termínu dodá řediteli školy Oznámení o IV s uvedením důvodu této volby, a to nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. V souladu s § 34b) rodič obdrží od ředitelky školy oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno ( vychází z RVP – PV a ŠVP-PV) Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ověří škola v poslední středu v měsíci listopadu, ze závažných důvodů je nepřítomnost omluvena a zvolen termín náhradní – druhé úterý v prosinci daného školního roku. (období od 3. do 4. měsíce od zahájení škol.roku). Případně doporučí zák.zástupci další postup při vzdělávání. Zák.zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

 

 

 

V. Ukončení docházky do mateřské školy :

 

Netýká se dětí poslední rok před nástupem do ZŠ – povinná předškolní docházka

 

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v souladu s §35 zák. č. 561 / 2004 pokud :

 • se dítě bez omluvy zák. zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než 2 týdny

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná

 • zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ( školné ), či úplatu za školní stravování

 • ukončení předškolního vzdělávání dítěte doporučí lékař, nebo školské poradenské zařízení

 • o ukončení požádá zákonný zástupce

 

 

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před

sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství,

nebo násilí.

 

 

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na děti již v předškolním věku zaměřené na zdravý způsob života – viz program naší školy : Primární prevence – zdravý způsob života. Tento je nenásilnou formou začleňován do činností s dětmi, do IB – třídních programů, vycházejících ze ŠVP .

 • V rámci prevence učitelka provádí cílené pozorování a vyhodnocování vztahů mezi dětmi v kolektivu jednotlivých tříd. Cílem je řešit nepříznivé vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, ve spolupráci školských poradenských zařízení.

 • Nezanedbatelným prvkem prevence v této oblasti je vytváření příznivého sociálního klimatu dané vztahem dítě x dítě, vztahem dítě x dospělý, vztahem učitelka x zákonný zástupce.

 

 1. MŠ vykonává dohled nad dítětem do doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jsou učitelkou předány.

 2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území školy stanoví ředitelka školy počet učitelek tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše 20 dětí ( běžná třída ). Výjimečně může ředitelka zvýšit počet dětí – nejvýš však o 8 dětí – v tomto případě určí ředitelka k zajištění bezpečnosti další osobu, která je ale v pracovněprávním vztahu ke škole .

 3. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, zajistí ředitelka organizaci tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 4. Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 5. Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může v krajním případě učitelka, pokud má při přebírání dítěte podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 6. Při výskytu infekčního onemocnění ve škole a pedikulózy – vši dětské, jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte, zároveň formou hlavní nástěnky i ostatní rodiče. Při výskytu vší učitelky nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na ostatní děti. Zbavit dítě vší a hnidů ( vajíček )je povinností zákonných zástupců, nikoli školy. Při návratu dítěte do předškolního zařízení může v krajním případě být po zákonných zástupcích požadováno doložení čestného prohlášení o tom, že dítě bylo odvšiveno. Při hromadném výskytu je informována hygienická stanice. V případě, že zákonní zástupci přivádějí opakovaně dítě neodvšivené, bude informován příslušný orgán sociální péče.

 7. Specifické činnosti, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí : při přesunu dětí mimo území školy po pozemních komunikacích – kde není chodník, chodí děti po levé krajnici, či nejblíže levého okraje vozovky. Při pobytu dětí v přírodě se využívají pouze známá a bezpečná místa, učitelky sledují, aby děti neopustily vymezené prostranství

 8. Pohybové aktivity a cvičení musí být přiměřené věku a schopnostem dětí

 9. Na kroužcích ( zejména při pohybových činnostech a plavání ) je učitelka vždy přítomna a k ruce lektorce.

 10. Pohyb a přítomnost rodičů a mladších sourozenců dětí není možný v prostorách tříd z hygienických a bezpečnostních důvodů (nevztahuje se na první adaptační krůčky – pouze první týden docházky do MŠ – vždy po dohodě s paní učitelkou). V případě různých opatření (nařízení vlády, hygieny či MŠMT aj.) je pobyt zakázan a řídí se danými opatřeními.

 

 

 

 1. Přítomnost dítěte v mateřské škole po očkování a zdravé

 

 1. Dítě, které je naočkováno – bude přijato do mateřské školy po 24 hodinách po očkování. Je to z důvodu možných reakcí na očkování u dítěte. Po této době již nehrozí časné nežádoucí účinky, ale dítě může mít zhruba do 5 dnů po aplikaci další reakce. (nejčastěji se vyskytuje – zvýšená teplota, horečka, bolest v místě vpichu nebo zarudnutí).

 2. Přítomnost dítěte v mateřské škole s příznaky virového, infekčního, průjmového či jiného onemocnění je nežádoucí. (podle §7 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Pokud se vyskytnou tyto příznaky u dítěte během dne – je dítě na základě §7 odst.1 neprodleně odděleno od ostatních dětí a zákonný zástupce je o této situaci informován a zajistí co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

 3. Zákonný zástupce má povinnost informovat mateřskou školu o infekčním a parazitárním onemocněním u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření.

 4. V době pandemie je nutné dodržovat nařízení hygienickou stanicí, vládou a další pověřenou institucí. Zamezení šíření virů apod. (COVID-19 – s příznaky onemocnění jak u dítěte, tak i u zákonného zástupce – nedávat dítě do mateřské školy. Pokud jde někdo na testy – vyčkat až do výsledků, při negativním testů – dítě přivést následující den, při pozitivním nahlásit mateřské škole a dítě je odhlášeno prozatím na 10 dní karantény!)

 5. Mateřská škola má právo ve smyslu §35 odst. 1 písm. b) školského zákona „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakované porušování těchto ustanovení zákonným zástupcem dítěte může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

 

VIII. Postup při realizaci podpůrných opatření u dětí se SVP

 

Ředitelka školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření( PO ) 1.stupně bez doporučení školského poradenského zařízení ( ŠPZ) i bez informovaného souhlasu zák.zástupce. Tím není dotčeno právo zák.zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Učitelka zpracuje plán pedagogické podpory (PLPP ), ve kterém bude upravena organizace, metody, formy a kompetence , kterých by dítě mělo ve vzdělávání dosáhnout. Toto projedná s ředitelkou školy.

Pokud nepostačuje PO 1.stupně – po vyhodnocení PLPP, doporučí ředitelka využití školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb.

 

 

 

PO 2 - 5 stupně : podmínkou je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zák. zástupce dítěte. K poskytnutí pomoci ŠPZ dochází na základě vlastního uvážení zák.zástupce, doporučení školy, či OSPOD.

Ředitelka školy určuje učitelku zodpovědnou za spolupráci se ŠPZ. Poskytování PO 2 až 5 stupně.

Poskytování PO se přistupuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Individuální vzdělávací plán ( IVP ) vypracuje pedagog, který s dítětem bude pracovat, podepíší všichni pedagogové, kteří mohou případně s dítětem pracovat též. Ředitelka školy opatří IVP svým podpisem a razítkem školy.

Postup od jednodušších typů intervence ke složitějším. Uplatňování intervence „ tady a teď“ - tedy na půdě školy v co nejkratším termínu. Průběžné reflektování míry opatření !

Vyhodnocování poskytování PO průběžně.

Vzdělávání dětí nadaných : Mateřská škola vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využitím potenciálu dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti . To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

 

 

 

IX. Podmínky zacházení s majetkem školy

 

 

Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťujíučitelky, aby děti zacházely šetrně s UP, hračkami a dalšími potřebami metodického vybavení, aby nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem školy :

Zákonní zástupci pobývají v MŠ po dobu nezbytně nutnou ( převlečení a předání dítěte učitelce). Dále po dobu jednání s pedagog. Pracovnicemi, týkajícího se vzdělávání dítěte, po dobu jednání s hospodářkou školní jídelny.

Rodiče mají možnost pobývat v objektu MŠ po dohodě s učitelkou v rámci adaptačního režimu. Vždy se zákonní zástupci musí chovat tak, aby nepoškozovali majetek školy, v případě, že zjistí poškození, tuto skutečnost neprodleně nahlásí zaměstnanci školy.

Budova mateřské školy není uzamčena pouze v době scházení a rozcházení dětí, poté se hlavní vchod uzamyká.

 

 

X. Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení

 

Dodržovat tento školní řád jsou povinni všichni zaměstnanci školy. V daných bodech je tento školní řád závazný pro zákonné zástupce přijatých dětí. Kontrolu provádí ředitelka školy. O případných porušeních řádu je proveden písemný záznam s návrhem řešení.

 

 

 

V Praze dne : 1.4.2021

 

Zpracovala : Bc.J.Zídková – řed.školy

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace ke dni 1.4.2021 v bodech :

Bod číslo VII. Celé znění