Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000037214 StartFragment:0000000733 EndFragment:0000037197

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů nebo regulujícími činnost základních a mateřských škol.

Rádi bychom Vás, jako zákonného zástupce dítěte navštěvujícího naši mateřskou školi informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

 

     1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE A DPO

 

Správce osobních údajů

Název subjektu: Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

IČO: 70890935

Adresa: Kladská 2187/25, Praha 2, 120 00

Telefonní číslo: +420 224 254 817

ID datové schránky: i25k2jq

E-mailová adresa: ms_kladska@seznam.cz

 

Uvedený subjekt je správcem Vašich osodních údajů (dáele jen správce)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro oblast ochrany osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Jméno a příjmení: JUDr. Irena Princová

E-mailová adresa: dpo@praha2.cz

Telefonní číslo: +420 601 030 988

 

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

 

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ – OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje získáváme od dětí navštěvujících naši mateřskou školu, resp. Od jejich zákonných zástupců. V rámci naší činnosti zpracováváme zejména následující osobní údaje dětí.

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo),

 • další údaje o osobě (zejména místo narození, státní občamství),

 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu),

 • údaje související s výchovou a vzděláváním (zejména zachycení průběhu vzdělávání, denní záznamy a účast dítěte, informace o odkladu apod.),

 • zdravotní údaje (zejména zdravotní pojišťovna, ošetřující lékař, obtíže, omezení, alergie, očkování, údaje o úrazech, informace z posudku z pedagogicko-psychologické poradny),

 • údaje o rodině či blízkých osobách (zejména údaje o sourozencích, osobách oprávněných k vyzvedávání).

Osobní údaje zákonných zástupců dětí zpracováváme v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení),

 • adresní údaje (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností),

 • kontaktní údaje (telefonní číslo),

 • platební údaje (číslo bankovního účtu).

 

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ TITULY

Účel zpracování

Právní titul

Přijímání dětí – přijímací řízení, rozhodnutí o přijetí

Plnění právních povinností

Vedení evidence o dětech ve školní matrice zejména prostřednictvím evidenčních listů

Plnění právních povinností

Evidence spec.informací o dítěti pro potřeby optimalizace výuky (informace o svěření do péče, informace z PPP, individuální potřeby a vzdělávací plány apod.)

Plnění právních povinností

Evidence průběhu výuky v třídních knihách

Plnění právních povinností

Evidence záznamů v knize úrazů

Plnění právních povinností

Poskytování poradenských služeb

Plnění právních povinností

Zajištění stravování

Plnění právních povinností

Vybírání úplaty za předškolní vzdělávání

Plnění právních povinností

Evidence o docházce

Plnění právních povinností

Zajištění vyzvedávání dětí ze školského zařízení oprávnenou osobou

Plnění právních povinností

Zajištění účasti na sportovních a kulturně-vzdělávacích akcích (výlety, exkurze, divadelní představení atd.)

Veřejný zájem, kterým je zajištění řádného průběhu pořádané akce.

 

Pokud je zde zmiňováno plnění právních povinností, pak se jedná o plnění povinnosti vyplývajících zejména z těchto předpisů:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);

 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;

 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;

 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení;

 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání;

 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být kromě pověřených zaměstnanců správce předány dalším subjektům.

Příjemcem osobních údajů mohou být zejména:

 • organizátoři sportovních a kulturně-vzdělávacích akcí;

 • Úřad městské části Praha 2;

 • účetní a mzdová firma;

 • orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD);

 • česká školní inspekce (ČŠI) a další kontrolující orgány;

 • pedagogogicko-psychologické poradny (PPP) a sociálně pedagogiclá centra (SPC);

 • zdravotní pojišťovny;

 • pracovníci BOZP;

 • správce webu;

 • orgány činné v trestním řízení (soudy, policejní orgány).

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, budou uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) nebo v souladu s nimi. Pokud není tato doba stanovena právními předpisy, dbáme na to, aby byly osobní údaje uchovávané pouze po nezbytně dlouhou dobu, tedy maximálně po dobu docházky dítěte do MŠ.

V případě konkrétních dotazů se, prosím, obraťte na správce, resp. DPO.

 

6. VAŠE PRÁVA

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

 

Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů (OÚ Vašeho dítěte) či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům (OÚ Vašeho dítěte) a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod.

První kopie zpracovaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádosti o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

 

Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny v údajích o Vás či Vašem dítěti.

 

Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné vyjímky.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

 • popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;

 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;

 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu, zpracovávání osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašemi.

 

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to způsobem, který bude minimálně stejně jednoduchý jako způsob jeho udělení (a současně umožní identifikaci podatele odvolání souhlasu). Svůj souhlas můžete odvolat ohledně všech nebou pouze některých osobních údajů nebo účelů zpracování. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv na zpracování učiněná před odvoláním tohoto souhlasu.

 

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

 

7. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Obsahem žádosti musí být vždy alespoň identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), adresní údaje a specifikace uplatňovaných práv.

Pro podání žádosti máte několik možností. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu třetích osobk Vašim osobním údajů nebo osobním údajům Vašeho dítěte, je každá z možností spojena s určitým způsobem ověření totožnosti. Žádost můžete podat následovně:

 • datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů;

 • prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem;

 • ověřením totožnosti při osobním podání žádosti;

 • listinná žádost s úředně ověřeným podpisem.

Veškeré úkony související s uplatněním Vašich práv jsou činěny bezplatně. Vyjímkou mohou být případy, kdy lze žádosti vyhodnotit jako nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména z důvodu jejich opakovaného podání. V takové situaci jsme oprávněni požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům spojeným s provedením požadovaných úkonů, příp. Můžeme odmítnout Vaši žádosti vyhovět.

 

8. NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně máto právo nám své osobní údaje neposkytnout. V rámci úkonů, které vykonáváme na základě zákona, však může být poskytnutí Vašich osobních údajů (OÚ dítěte) zákonným požadavkem.

 

 

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem, přáním či podnětem souvisejícím se zpracováním osobních údajů. Spojit se s námi můžete pomocí kontaktů uvedených v úvodu.