Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000007000 StartFragment:0000000889 EndFragment:0000006983

Vzdělávání, aktivity

Výchovně vzdělávací nabídka zahrnuje veškeré oblasti, týkající se  světa kolem nás. Je rozpracována do Školního vzdělávacího programu a detailněji do Třídních programů, ve kterých je již zohledněno věkové složení dětí, intelektuální, manuální, pohybové a další možnosti dětí, včetně schopnosti koncentrace dítěte. Pracujeme s tematickými celky, ve kterých je  ve vytčených cílech zahrnuto posloupně vše, co by měly děti své věkové kategorie v daném časovém úseku zvládat. Děti nepřetěžujeme, veškerá výchovně vzdělávací práce probíhá formou hry, která je dětem vlastní a je jejich  přirozenou aktivitou. Činnosti a jejich cíle jsou VOLNĚ řazeny do průběhu dne, do pobytu venku včetně odpoledních činností. Hrou si děti osvojují absolutní základ poznatků, vědomostí, dovedností, ale i návyky hygienické a  společenské.

Pozornost věnujeme oblasti kultury - zařazujeme návštěvy divadel, divadélka malých forem na školce, výstavy, muzea, poznávací výlety za naší historií apod. Spolupracujeme s dětskou knihovnou U Vodárny - podnětné jsou zdejší besedy, setkání s klasickou dětskou literaturou, děti jsou aktivovány k utváření si vlastních postojů na základě prožitků.

Mladší věková skupina: za cíl si klademe zejména socializaci dítěte, osvojování si hygienických a dalších návyků a dovedností, zvyšování míry koncentrace na činnosti, konci roku se dokázat zapojit do kolektivní hry.

Předškoláci: metodicky rozpracovaný individuelní program pro děti s odklady povinné školní docházky, motorická cvičení pro starší děti - systematicky jsou vedeny k uvolňování zápěstí, ke správnému držení tužky, vzdělávací nabídka je zaměřena na správné vyjadřování, tvoření složitějších vět, srozumitelné vyjádření pocitu aj. Děti jsou vedeny k samostatnosti, posilujeme pocit sebevědomí, seberealizace, uvědomění si svého JÁ. Starší děti jsou díky heterogennímu složení (věkově smíšenému) vedeny k pomoci malým, cítí svoji důležitou roli. Vžívání se do role umožňuje dítěti zvyšovat svoji psychickou zdatnost, přirozené napodobování vede k rozvoji řečových schopností, správnějšímu vyslovování, tvoření slov ve správné podobě….

Na škole probíhá logopedická prevence, tato je podstatná u dětí starší věkové skupiny, malým  dětem( 3 roky..) hlásky často ještě "nenaskočily"  a  většinou není třeba se obávat jakékoliv logopedické vady.

Škola pořádá ozdravné pobyty dětí - v roce 2007 jedeme na ŠVP ve Vřesníku na Vysočině. Pro školu je aktuální zájem rodičů, ti se nemusejí obávat o své dítě vzhledem k maximálnímu zajištění péče zaměstnanci školy a stálými zaměstnanci Vřesníku. Děti se projedou na ponících, kteří jsou součástí "inventáře" této ŠVP.

V rámci aktivit školy je zařazeno plavání pro děti - jde zejména o seznamování se s vodou a odstranění případného strachu z ní. (rodiče zaplatí cca 600 Kč /pololetí)

Děti pískají pro zdraví - flétnička má víceméně zdravotní charakter.

Plánovány jsou zajímavé akce dětí  př. tržiště dětských výrobků pro veřejnost - výtěžek byl věnován dětem z dětských domovů (ke Stromu splněných přání ve Vinohradském Pavilonu). Tuto akci zaznamenala i MF Dnes.
Děti se vydávají  autobusem (sponzorsky zdarma) starou Prahou, poznávají kulturní památky a nejkrásnější objekty města, ve kterém žijí.

Oslavujeme Vánoce, pořádáme Mikulášské besídky pro rodiče, rovněž vystoupení k Svátku matek, oslavujeme narozeniny  a svátky  kamarádů, fotografujeme se pro rodiče, spolupracujeme s Pedagogicko psych.poradnou. Každý rok se těšíme na KARNEVAL! 
Během školní roku se nám podaří uskutečňovat i předem neplánované aktivity, a to ke spokojenosti nejen dětí, ale i rodičů. Spolupráce s rodičovskou veřejností je pro nás prioritou při působení na dítě. Vítáme aktuální, konstruktivní připomínky!

 

 

Zájmová činnost