Kritéria přijetí

Ředitelka Mateřské školy Trojlístek, Praha 2, Kladská 25 (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Trojlístek, Praha 2, Kladská 25 (pobočky MŠ Sázavská 5 a MŠ Šumavská 32)

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 škol.zákona s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 2 ( rovněž v případě cizinců ) Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne 5 let věku

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8. 2019 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to i v případě, že zvolí individuální vzdělávání dítěte.

2. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti, které před začátkem školního roku, tedy do 31.8. 2019 , dosáhne nejméně 4 let věku, a to v sestupném pořadí - od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povolené kapacity v rejstříku škol.

3. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti, které před začátkem škol.roku ( do

31.8.2019) dosáhne věku 3 let Děti seřazené dle věku v sestupném pořadí do naplněnosti povolené kapacity školy.

4. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti s doporučením OSPOD.

5. Ostatní dle věku a v případě volné kapacity školy

m na spádovost (pobočky Sázavská 5 a Šumavská 32).

 

Na základě novely školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.) mají k předškolnímu, základnímu uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na našem území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince dle výčtu v § 20 odst.2 písm.d).

 

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000009044 StartFragment:0000000606 EndFragment:0000009027

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

- Přijímací řízení dítěte do MŠ -

 

 

Na rozhodování ředitelky ( ředitele školy ) o přijímání dětí do předškolního zařízení podle § 34 školského zákona se vztahuje SPRÁVNÍ ŘÁD ( viz. §165 odst.2 písm. b) školského zákona č.561 / 2004), neboť se zde zakládá právo ( navštěvovat mateřskou školu ) jmenovitě určené osobě ( dítěti, zastoupenému zákonným zástupcem) podle § 9 Správního řádu.

 

§165 (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech :

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35. ( Školský zákon č. 561 / 2004 Sb. )

 

ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ :

 

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze zahájit pouze na žádost účastníka řízení ( §44 Správního řádu)

 

Zákonný zástupce dítěte musí tedy podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( zde PŘIHLÁŠKA )

 

Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení musí tyto náležitosti ( § 45 Správního řádu )

- kdo ji podává ( jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu

pro doručování)

  • co žadatel žádá ( přijetí dítěte, u kterého uvede identifikační údaje,k předškolnímu vzdělávání..)

  • označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována ( ředitelce MŠ – jméno,příjmení, funkce, název a sídlo MŠ )

  • další náležitosti, které stanoví zákon ( očkování )

  • podpis osoby, která tak činí

 

 

Jednací jazyk je český a v českém jazyce se vyhotovují všechny písemnosti ( připouští se pouze slovenština ) Písemnosti v cizím jazyce musí být doloženy v originálním znění spolu s úředně ověřeným překladem do češtiny.

 

 

PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE POVINEN PŘEDLOŽIT NA VÝZVU OPRÁVNĚNÉ OSOBY PRŮKAZ TOTOŽNOSTI ( § 36 odst.4 Správního řádu ). Rovněž přivede k zápisu dítě, které do předškolního zařízení přihlašuje.