IV. Podmínky zajištění povinné předškolní docházky

 

  • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové MŠ podle místa trvalého pobytu

  • Povinné předškolní vzdělávání v MŠ probíhá v pracovních dnech v rozsahu minimálně 4 hodin v dopoledních hodinách (zde varianty 8 – 12, 8,30 – 12,30 hod.) zohledněno na skladbu dne v souvislosti se zařazením výchovně vzdělávacích činností, daných RVP – PV a Školním vzdělávacím programem, který z RVP – PV vychází.

  • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na ZŠ a SŠ, ale dítě má právo se v tomto období vzdělávat, je-li MŠ otevřena.

  • Zákonný zástupce je povinen písemně omlouvat a to na omluvném listě (každý zákonný zastupce obdrží první den daného školního roku) nepřítomnost svého dítěte, doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ – taktéž první den po nemoci předá omluvný list třídní paní učitelce k podpisu!!!!!Omluvné listy se zakládají a uschovávají, spolu s dokumentací dítěte.

  • Písemné, či telefonické omlouvání (v případě 1 denní nepřítomnosti) se nahlašuje do 8 hodiny příslušného dne.)

  • V případě nemoci dítěte, která přechází do dalšího týdne, zákonný zástupce písmě vždy v pondělí nahlásí (stačí e-mail), že nemoc pokračuje!

  • Nelze omlouvat dítě pravidelně (pouze jen určité dny) z nepřítomnosti v MŠ. Není v souladu se školským zákonem 561 paragraf 34!!!!! (došlo by k porušení rozsahu vzdělávání minimálně 4 hodin denně v dopoledních hodinách pondělí až pátek)!

  • V případě, že dítě není omluveno, je zákonný zástupce vyzván ředitelem školy k doložení důvodu nepřítomnosti a to nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

  • V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, i přes výzvy ředitele, bude kontaktováno pracoviště OSPODu. tj. Orgán sociálně právní ochrany dítěte, a bude zahájeno správní řízení.

UVOLŇOVÁNÍ dítěte: žádost o uvolnění dítěte k rekreačnímu pobytu apod., podá písemnou formou (je možné i e-mailem) zákonný zástupce řediteli školy a uvolnění považuje za schválené poté, co tuto žádost kladně vyřídí ředitel. Zároveň dítě omluvý i v omluvném listě, který po návratu předá třídní učitelce k podpisu.

V tomto případě by absence neměla být v kuse delší než 14 dnů. Z odůvodněných případech projedná delší nepřítomnost dítěte zákonný zástupce s ředitelem MŠ, zejména v souvislosti s úsekem výchovně vzdělávací činnosti, kterou dítě nepřítomností zanedbá.

Úhrada za předškolní vzdělávání dítěte s povinnou předškolní docházkou: V souladu s vyhláškou č. 14/2005 ve znění vyhlášky č. 280/2016 sbírky děti, které v daném školním roce dovrší 6 let, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky – školné neplatí!

 

 

 

Individuální vzdělávání – (IV):

Zák. zástupce se musí s dítětem dostavit k zápisu , a tuto skutečnost nahlásit. V předem daném termínu dodá řediteli školy Oznámení o IV s uvedením důvodu této volby, a to nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. V souladu s § 34b) rodič obdrží od ředitelky školy oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno ( vychází z RVP – PV a ŠVP-PV) Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ověří škola v poslední středu v měsíci listopadu, ze závažných důvodů je nepřítomnost omluvena a zvolen termín náhradní – druhé úterý v prosinci daného školního roku. (období od 3. do 4. měsíce od zahájení škol.roku). Případně doporučí zák.zástupci další postup při vzdělávání. Zák.zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření.