Kritéria přijetí

Mateřská škola TROJLÍSTEK, Praha 2, Kladská 25

( a odloučená pracoviště Sázavská 5, Šumavská 32)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy „ Trojlístek „

Praha 2, Kladská 25

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Přijímány jsou děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti PRAHA 2.

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 škol.zákona s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 2 ( rovněž v případě cizinců ) Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1.září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne 5 let věku

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8. 2024 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to i v případě, že zvolí individuální vzdělávání dítěte.

2. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti, které před začátkem školního roku, tedy do 31.8. 2024 , dosáhne nejméně 4 let věku, a to v sestupném pořadí - od nejstaršího k nejmladšímu, a to do výše povolené kapacity v rejstříku škol.

3. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti, které před začátkem škol.roku ( do

31.8.2024) dosáhne věku 3 let Děti seřazené dle věku v sestupném pořadí do naplněnosti povolené kapacity školy.

4. Dítě s místem trvalého bydliště ve spádové oblasti s doporučením OSPOD.

5. Ostatní dle věku a v případě volné kapacity školy

Postup přijetí dítěte do MŠ:

-  Přihlášky do MŠ na další školní rok jsou ke stažení na webových stránkách trojlistekms.cz

-  Vyplněné přihlášky do MŠ a Evidenční listy přijímá ředitelka v termínu stanoveném Zřizovatelem , pro letošní rok 

tj. ve dnech 6. a 7.5.2024 od 13-16:50 hodin pro všechna pracoviště na pobočce Sázavská 5, Praha 2

-  Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k docházce do MŠ, které vydá ředitelka školy v souladu s právními předpisy ( § 165 odst. 2 školského zákona a Správní řád ), budou mít zákonní zástupci nejdéle do 30-ti dnů od vrácení povinné dokumentace, a to po dohodě s ředitelkou mš k vyzvednutí na dané pobočce, kam zákonný zástupce dítěte - dítě zapsal.

- V případě neumístění dítěte , nabídne ředitelka , v případě zájmu zákonného zástupce, po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami MŠ v MČ Praha 2, umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou

-  odvolání proti rozhodnutí ředitele:

Do 15-ti dnů po obdržení Rozhodnutí , a to POUZE prostřednictvím ředitelky školy, která Rozhodnutí vydala ( ne prostřednictvím MČ Praha 2 – OŠK! ) Odvolání bude , s příslušnou dokumentací dítěte, podstoupeno na Odbor správních činností ve školství MHMP , jako odvolacímu orgánu.

Kritéria pro přijetí budou v této podobě závazná pro přijímací řízení do Mateřské školy Trojlístek, zahrnující pracoviště Kladská 25, Šumavská 32, Sázavská 5 a budou vyvěšeny na webových stránkách od 26.3.2024

 

Ředitelka právního subjektu Trojlístek

Bc. Jitka Zídková– Kladská 25

Tel.:224 254 817, 603 226 567

e-mail:ms_kladska@seznam.cz

web : trojlistekms.cz

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Přijímací řízení dítěte do MŠ -

 

 

Na rozhodování ředitelky ( ředitele školy ) o přijímání dětí do předškolního zařízení podle § 34 školského zákona se vztahuje SPRÁVNÍ ŘÁD ( viz. §165 odst.2 písm. b) školského zákona č.561 / 2004), neboť se zde zakládá právo ( navštěvovat mateřskou školu ) jmenovitě určené osobě ( dítěti, zastoupenému zákonným zástupcem) podle § 9 Správního řádu.

 

§165 (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech :

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a o ukončení předškolního vzdělávání podle § 35. ( Školský zákon č. 561 / 2004 Sb. )

 

ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ :

 

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze zahájit pouze na žádost účastníka řízení ( §44 Správního řádu)

 

Zákonný zástupce dítěte musí tedy podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ( zde PŘIHLÁŠKA )

 

Žádost o přijetí dítěte do předškolního zařízení musí tyto náležitosti ( § 45 Správního řádu )

- kdo ji podává ( jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu

pro doručování)

  • co žadatel žádá ( přijetí dítěte, u kterého uvede identifikační údaje,k předškolnímu vzdělávání..)

  • označení správního orgánu, jemuž je žádost doručována ( ředitelce MŠ – jméno,příjmení, funkce, název a sídlo MŠ )

  • další náležitosti, které stanoví zákon ( očkování!!!! )

  • podpis osoby, která tak činí

 

 

Jednací jazyk je český a v českém jazyce se vyhotovují všechny písemnosti ( připouští se pouze slovenština ) Písemnosti v cizím jazyce musí být doloženy v originálním znění spolu s úředně ověřeným překladem do češtiny.