Školní vzdělávací program

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

pro školní rok 2018/19

č.j.01/2017- vnitřní agenda

Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25

ředitelka : Bc. Jitka Zídková

Obsah :

 • O naší mateřské škole

 • Obecná charakteristika školy

 • Organizace vzdělávání

 • Vzdělávací obsah, vzdělávací nabídka

 • Multikulturní výchova

 • Psychohygiena a psychosociální podmínky

 • Evaluační systém

 • DVPP

 • Hospitační činnost

 • Kroužky

 • Pedagogické poradyMateřská škola TROJLÍSTEK, Praha 2, Kladská 25

Zřizovatel : MČ Praha 2 se sídlem – Praha 2, nám. Míru 20

odd. OŠMT – vedoucí Petra Hainzová, M.A.

ředitel : Bc. Jitka Zídková – jmenována od 1.8.2019

Telefon : 224 254 817

Facebook : ms_kladska@seznam.cz

e mail : ms_kladska@seznam.cz

Ekonomka a hospodářka pro všechna pracoviště : Daniela Podlešáková : 222 517 818

Pro ŠJ na pracovišti Sázavská 5 – pí. G.Pechová ( na pracovišti MŠ Sázavská je ŠJ součástí subjektu ŠJ při ZŠ Sázavská 5 )

Webové stránky :

Zpracovatelé ŠVP :plánování je kolektivním dílem ředitelky školy a pedagogických pracovnic, a to na základě zkušeností z prací s Rámcovým programem vzdělávání , seminářů k využití RVP  a svých dlouholetých zkušeností. Snažíme so o flexibilní podobu plánování.

Název programů :

Jaro – léto – podzim- zima, v téhle školce je nám prima!( MŠ Kladská 25 )

Kde se dobře hraje, spinká, to je naše mateřinka.( MŠ Šumavská 32 )

Sluníčko je hra i škola, každý den nás k sobě volá ( MŠ Sázavská 5 )

( Název programů jednotlivých pracovišť Trojlístku se vztahuje zejména k integrovaným  tematickým blokům,čerpajících z ročních období, ze zajímavých, inspirujících a podnětných témat, prožitků, z vnitřních motivací...)

Obecná charakteristika školy a odloučených pracovišť

Mateřská škola Trojlístek, pracoviště Kladská 25 ,s kapacitou 48 dětí ,se nachází  na Vinohradech mezi dvěma parky a v blízkosti hřiště u Vinohradské vodárny. Má vlastní zahradu ve vnitrobloku, tato má restituované některé části, za které platí MŠ malý nájem, který je upravován v souvislosti s mírou inflace.

Jsme dvoutřídní MŠ po kompletní rekonstrukci v souladu se všemi novými vyhláškami a právními předpisy. Trojlístek Kladská 25 je veden jako jediná bezbariérová MŠ v MČ Praha 2. Vchod  pro integrované dítě je možný z ulice Slezské – hlavním vchodem přistavením rampy, či jednodušeji z ulice Kladské přímo do tříd.

Škola byla založena roku 1980 rekonstrukcí stávajícího atelieru, poté několikrát upravována pro potřeby dětí předškolního věku  ( zejména krásné zahrady ve vnitrobloku )až do konečné podoby. ( rekonstrukce v roce 2002 – 2003 -4 miliony Kč )

Po rekonstrukci byla škola kompletně  vybavena dětským zařízením na míru prostor školy , s přihlédnutím k vybavení dětských hraček, pomůcek apod.

Součástí právního subjektu Trojlístek Kladská 25 jsou dvě detašovaná pracoviště – mateřinky Šumavská 32 a Sázavská 5 ..

MŠ Šumavská 32 je umístěna u parku Čechovy sady, má vlastní zahradu ve vnitrobloku Moravské 25.Tato zahrada je  vybavena  pěknými a bezpečnými herními prvky.

Dvoutřídní mateřinka , svými prostorami  a vybavením rodinného charakteru, Mateřinka, která se hojně věnuje nadační činnosti a jejíž prestiž výrazně stoupla pod vedením paní učitelky Lenky Kosařové.

Organizace vzdělávání koresponduje po konzultacích s pedagogy a s přihlédnutím k místním specifikům s níže uvedeným programem, který bývá dle zkušeností a vlastního hodnocení aktualizován.

Kapacita této mateřinky je 48 dětí, 24 na jednu třídu.

MŠ Sázavská 5 je situována do přízemí ZŠ Sázavská 5, se školou má společný pouze vstupní vestibul. Jídelna a prostory pro činnosti dětí jsou samostatné pro mateřinku. Budova se nachází mezi ulicemi Francouzská a Slezská na Vinohradech.. Mateřská škola má vlastní zahradu ve vnitrobloku v Budečské ulici, vchod z Korunní 29. Zahrada je vybavena moderními herními prvky.Dvoutřídní pracoviště s kapacitou 48 dětí. Vedení : nově a velmi úspěšně převzala paní učitelka Dagmar Čečková.

Organizace vzdělání

Dvoutřídní pracoviště jsou členěna na učebnu a hernu v obou odděleních, děti při volných činnostech využívají oba prostory, které jsou pod dohledem pedagoga, stejně tak i při kroužcích – AJ, kdy je nejčastěji využita herna , či prostory k organizaci kroužků vyčleněné.

Děti jsou přijímány dle kriterií daných ředitelkou školky v souladu s právními předpisy a s doporučujícím charakterem Zřizovatele. To znamená upřednostňujeme děti z Prahy 2, děti s odklady školní docházky, děti poslední rok před nástupem do ZŠ, děti matek samoživitelek, sourozence již docházejících dětí.... Počet dětí v jednotlivých odděleních je maximálně 24, vzhledem k věkovému složení jednotlivých oddělení( heterogenní složení ) je práce ve skupinách samozřejmá. S dětmi s odklady povinné školní docházky, zejména jsou li odklady odůvodněné, pracujeme individuelně  s přihlédnutím k důvodu odkladu ( O těchto dětech vedeme záznamy : výchozí stav..... na co se zaměříme)

Organizace dne zakotvena v ŘÁDU ŠKOLY. ( příloha )

Metody a formy práce dále rozpracováváme ve vzdělávacím programu a jeho charakteristice.( priority, na co se zaměřujeme, předpoklady pro vzdělávání, integrované učení, prožitkové učení, obecné, specifické cíle výchovně vzdělávacího procesu...., výstupy – kompetence / předpokládané vědomosti, schopnosti, dovednosti postoje /)

VZDĚLÁVACÍ  OBSAH- vzdělávací nabídka

Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se zejména o  pedagogické a psychologické aspekty působení na dítě, doplňuje přirozenou výchovu v rodině , tuto nenahrazuje, ale ve spolupráci s rodiči ji doplňuje. Program se opírá o skutečnost, že předškolní výchova je legitimní a právoplatnou součástí vzdělávacího procesu. Zvolené cíle, členění a plánování ŠVP vychází z RVP – PV.

Vzdělávací obsah je členěn do kompaktního, vnitřně propojeného celku, členěného  zpravidla do oblastí. Uspořádání vzdělávacích oblastí  je charakterizováno integrovaným pojetím, respektujícím přirozenou celistvost osobnosti dítěte, jeho socializaci, začleňování se do životního prostředí. Realizace oblastí  vzdělávání nazvaných : Dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět. probíhá jejich přirozeným propojováním  -  plánujeme integrované tematické bloky, rozpracované podrobně do třídních vzdělávacích programů.Třídní vzdělávací programy svou nabídkou, pestrostí a úrovní, zohledňují aktuální možnosti a potřeby dětí. Jsou formulovány tak, aby  měly charakter způsobilostí – dílčích výstupů ( kompetencí ). Osvědčuje se plánování ve formě : záměry,poznatky, zkušenosti, získávání dovedností, citové prožitky,  očekávané výstupy. Následná evaluace, do jaké míry jsme k vytčeným cílům došly, či ne a proč.

Kompetence k učení,  řešení problémů, k. komunikativní a k.činnostní a občanské jsou pro děti předškolního věku považovány za klíčové.

…..............V jednotlivých blocích třídních programů s tematickými celky – roč. období Vyletěl si pyšný drak,Těšíme se na hory, Ve světě dopravy,zvířat, Můj domácí mazlíček, Praha – město, ve kterém žiji, Hurá - Vánoce, Velikonoce, Moře, voda, Moje rodina, Chodím do školky, mám zde kamarády,Čáry máry, fuk – téma : smysly, Na nákupu, Ve světě pohádky a v rámci školního projektu „ Zdravý způsob života- prevence závislostí „ - tematické celky : Zahrajeme si na doktora, Já a mé zdraví, Kdo jsem, Jaro na louce – nebezpečné rostliny a hmyz......... bude k výše zmíněným kompetencím směřováno propojením dílčích cílů, záměrů vzdělávací nabídky a právě očekávaných výstupů.

V oblasti biologické

Cíle : uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schop., zdokonalování dovedností s ohledem na jemnou a hrubou motoriku, koordinace pohybových funkcí. Pro vzdělávací nabídku využijeme zejména  lokomoční pohybové činnosti , manipulaci s předměty, náčiním, zdravotně pojaté činnosti, pracovní a sebeobslužné činnosti, relaxace a odpočinek, činnosti, směřující k ochraně zdraví, eliminace nesprávných, nezdravých návyků.

Vzdělávací nabídka : lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti, jednoduché  úkony s předměty, smyslové a psychomotorické hry, sebeobslužní činnosti, osobní hygiena, činnosti , zaměřené k poznávání vlastního těla, ochraně zdraví, hudební a pohybové hry, činnosti relaxační a odpočinkové …...

Výstupy : zvládnutí pohybových dovedností, odpovídajících věku, prostorové orientace, zvládání překážek, chytání a házení, koordinace pohybu, zvládnout sebeobsluhu ( v závislosti na věku )koordinace ruky a oka , pojmenování částí těla, mít povědomí o významu ochrany zdraví, zdravé výživy......

V oblasti psychologické

Cíle :

1. podporovat psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – vnímání,naslouchání, ale i výslovnosti, vyjadřování, vytváření pojmů.

2. Představivost, fantazie- Kultivace vnímání smyslového, později přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení pojmovému, rozvoj paměti a pozornosti, vytváření základů pro zpracování informací,

3. Sebepojetí, vůle, uvědomění si vlastní identity- sebedůvěra, sebevědomí, citová samostatnost, schopnost se ovládat, být vytrvalý při činnosti.

Vzdělávací nabídka

1. artikulační, rytmické, sluchové hry, vokální činnosti, hry se slovy, individuální i skupinová konverzace- zážitky, citové prožitky, poslechové činnosti, reprodukce slyšeného, přednes, dramatizace, zpěv, prohlížení knížek

2. přímé pozorování, rozhovory o výsledku pozorování, motivovaná manipulace s předměty- vlastnosti, smyslové hry – cvičení vnímání, postřehu, paměti sluchové a zrakové, mechanické, logické, poznávání někt. znakových systémů, hry pro orientaci v prostoru, seznamování se základními číselnými a matematickými pojmy- číselná řada, číslice ( starší děti ), značky, geometrické tvary, méně, více, stejně.., časové pojmy.

3. spontánní hra, činnosti, přiměřené možnostem a schopnostem dětí s výsledkem pro dítě viditelně pozitivním, činnosti, zaměřené na samostatnost, samostatné rozhodování, vyjadřování, vystupování, obohacení vlast. názorů, ovládání emocí ( negativních – soutěživé hry.. )  estetické a tvůrčí aktivity, dramatické činnosti- napodobování, vžití se do role, mimické vyjadřování..

Výstupy :

1.ovládat dech, správně vyslovovat ( starší děti ), pojmenování a porozumění sledovaného, správná formulace otázek,  naučit se zpaměti krátkému textu, vést dialog, vyprávět příběh, recitace, poznat a vymýšlet jednoduchá synonyma, homonyma antonyma ( starší věková skupina ), projevit zájem o knihy, sledovat divadlo, hudbu řeč, film – rozhovor o něm, na základě citového prožitku.

2. soustředit se na činnosti , udržet pozornost, rozlišit podstatné znaky sledovaného, chápat základní číselné pojmy, elementární matematické souvislosti, prostorové pojmy, číselnou řadu v rozsahu do 10 ti, časové pojmy, částečná orientace v čase, řešení problémů, předkládat nápady, kreativnost myšlení, vyjádření svých představ k činnostem.

3. bez problému se na čas odloučit od rodičů, rozhodovat o svém konání, uvědomovat si hranici svých možností, přizpůsobovat se chování citovému rozpoložení – příjemné i nepříjemné prožitky ( láska, radost, strach, smutek, odmítnutí ), přijmout pozitivní, ale negativní hodnocení,těšit se z kulturních prožitků, z přírodní krásy, z umění.

V oblasti interpersonální

Cíle : pochopit pravidla chování ve vztahu ke kolektivu, jednotlivci, rozvoj prosociálního chování v MŠ , ve škole i jinde, rozvoj kooperativních dovedností, zachování bezpečnosti dětí, zajištění  bezpečí zaměstnanců.

Vzdělávací nabídka : sociální a interaktivní hry, společenské, pohybové , hudební a výtvarné hry, aktivity, směřující ke sbližování dětí, podporující vznik kamarádství, přátelství, úctu ke stáří.Činnosti, zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě vyrůstá. Četba, vyprávění, poslech příběhů a pohádek, kooperativní činnosti ve dvojicích....

Výstupy : umět navázat kontakt s tím, komu je dítě svěřeno,, překonat stud, udržovat dětská přátelství, uvědomit si svá práva, respektovat stejná práva i druhého, uplatňovat tato práva s ohledem na druhé, uplatňovat své individuální potřeby, umět dojít ke kompromisu, chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším!! Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, ale i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc.

Oblast sociálně kulturní

Cíle : respektování pravidel společného soužití, a jejich spoluvytváření, rozvoj schopnosti žít ve společenství druhých, k tomuto přináležet, rozvoj  kulturně společenských postojů, autentického chování, přizpůsobování se společenskému prostředí. Seznamování se světem umění, kultury, vytváření postojů ke světu kolem nás, rozvoj estetického vkusu.

Vzdělávací nabídka : pozitivní vzory vztahů a jednání, společenské hry, dramatizace, výtvarné a pracovní činnosti, sportovní  a kulturní akce a spolupodílení se na nich, aktivity, umožňující dítěti se  realizovat v jejich průběhu, dokázat tyto i hodnotit, Hry, vedoucí k rozlišení různých společenských rolí, rolí, do kterých se dítě běžně dostává. Zařazení aktivit, vedoucích k přiblížení pravidel vzájemného styku – spolupráce a při ní ohleduplnost, tolerance, slušnost...Tematické hry, přibližující svět dospělých – povolání, pracovní činnosti, praktická manipulace s předměty a nástroji. Přiblížení světa kultury, umění, samostatná činnost na kulturních akcích – výstavy, vernisáže, vystoupení na Mikuláše pro děti z jiných škol, vystoupení v domě seniorů – ctít stáří – soužití se starými lidmi...

Výstupy : osvojení základních pravidel společenského chování ve styku s dětmi a dospělými ( zdravit, poprosit o něco, poděkovat ap. ), začlenit se mezi své vrstevníky- pochopení své role ve společenství, respektovat jejich odlišnosti, schopnosti, dovednosti – nevysmívat se, ale chtít pomoci, podřídit se rozhodnutí skupiny ( starší děti ), pracovat na společném programu, vnímat základní pravidla chování ve škole – spolupracovat, přijímat autoritu, porozumět běžným neverbálním projevům citových nálad a prožitků druhých, vnímat umělecké a kulturní podněty- hodnotit svoje zážitka, prožitky ( kladné i negativní ), vyjádření svých prožitků a představ pomocí výtvarných, pohybových, hudebně pohybových a dalších činností......

Oblast enviromentální

Cíle : elementární povědomí dítěte o okolním světě, o vlivu člověka na životní prostředí a odpovědný postoj k němu. Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, osvojení si poznatků a dovedností k vykonávání jednoduchých činností, vedoucích k ochraně prostředí, kde dítě žije a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy, vytvoření povědomí a vlastní důležitosti a sounáležitosti se živou a neživou přírodou, lidmi , společností, chápat pokrok  s jeho pozitivními , ale i negativními důsledky.

Vzdělávací nabídka : Pozorování blízkého okolí a život v něm, kulturní a technické objekty, orientace v nejbližším okolí – vycházka k důležitým objektům, ale i k obchodům-, poučení o možném nebezpečí a dostupných způsobech, jak se chránit ( dopravní situace, setkání s neznámými lidmi, zvířaty, manipulace s některými předměty a přístroji, léky, jedovatými rostlinami. Využití praktických ukázek a příběhů  - Metodika prevence vypracována na škole-, sledování změn v přírodě – živá, neživá, přírodní jevy, rostliny, stromy, živočichové, počasí, roční období.... Kognitivní činnosti – otázky- odpovědi, diskuse nad problémem, poslech, vyprávění. Pozorování životních podmínek, ekosystémů – lesy, louky, voda, promyšlené hry přispívající k péči o životní prostředí.

Výstupy : Bezpečně se orientovat ve známém prostředí, chovat se bezpečně doma, na ulici, v obchodech, na veřejnosti, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě setkat- mít povědomí, jak se chránit,vnímat svět, jako systém daného řádu, rozmanitosti,různorodosti, jako svět přírody, lidí nejrůznějších kultur a národů. Mít povědomí o životním prostředí a nutnosti jeho ochrany, ke které můžeme přispět vlastním přístupem k němu, dbát na pořádek, čistotu, starat se o rostliny, chránit živé tvory. Vytvořit povědomí, že to jak a v jakém prostředí žijeme, je jen na nás!RIZIKA, kterých se vyvarovat

Rizika, ohrožující úspěch záměrů vzdělávacích činností jsou četná, vyvarujeme se, krom jiných, zejména tohoto :

Nevlídného, nevstřícného prostředí, spěchu, nervozity, omezování dětí dokončit pěkně rozvinutou činnost, nedostatečné motivace, tolerance, nedocenění úspěchů, úsilí, nedostatku prostoru pro spontánní hru, přílišného zahlcování  informacemi, bez možnosti dětí s nimi samostatně pracovat, omezeného prostoru pro vyjadřování. Dále  se vyvarujeme volby nevhodných, jednotvárných, nerozmanitých podnětů, názorů, schematického mravního hodnocení ( bez možnosti vlastního úsudku dětí ), ironizování, potlačování autonomního chování dítěte, užívání abstrakce, nedostatku prevence vlivů prostředí, nebezpečně a nezdravě ovlivňujícího dítě, vyvarujeme se xenofobního chování- výchovou k toleranci při soužití lidí z různých etnických, rasových a kulturních skupin, výchova proti rasismu  ( MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ). Chceme zamezit nezdravé  soutěživosti, nejednoznačnosti ve formulacích a požadavcích, neřešení konfliktních situací, zejména opomíjet dětský kolektiv při řešení problémů, nedodržování pravidel. , která samy určíme …....

Poznámka : Nebojme se dříve užívaného  pojmu „ výchovná složka „ , neboť právě výchovné složky jsou nutným předmětem integrace do jednotlivých tematických bloků, tvořících Třídní vzdělávací programy! Příklad : Tematický celek : Vyletěl si pyšný drak : Draka malujeme, zpíváme píseň Vzal si drak, černý frak, vytváříme mozaiky, nalepujeme dráčkovi ocásek různých tvarů v daném pořadí prvků, počítáme je, recitujeme o podzimu a na  základě pozorování určujeme charakteristické znaky, rytmizujeme říkadla, poznáváme hlásky na zač. a konci slova. Co tudíž provádíme ?? Samozřejmě integrujeme jednotlivé výchovné složky! A toto je nutné sdělovat studentkám praxe ( SPGŠ, Jihočeská univerzita ), které na toto škola bohužel ne vždy dostatečně připravuje. Netuší často, co mají integrovat.

I při integrovaném způsobu vzdělávací nabídky mohou být při její tvorbě a realizaci využívány metodiky a prostředky klasických specifických didaktik, jednotlivých oborů výchovně vzdělávacích činností, pokud odpovídají psychologickým a didaktickým specifikám předškolního vzdělávání. (  RVP – PV str. 19. )

Integrovaný projekt učiva ( včetně potřeb dítěte ) je  pro praktikantky zpracován pro větší přehlednost, snazší orientaci v oblasti  integrovaného plánování do oblastí s konkrétními výstupy pro jednotlivé věkové skupiny. V následujících oblastech mají studentky konkrétně ( na základě odborné literatury – prof. Matějček a jiní ) vytýčeny  cíle a výstupy pro jednotlivá období a věkové skupiny tak, aby nedocházelo k přetěžování dětí, volbou nadprahových cílů. ( viz příloha, která slouží k účelům praxe )

PSYCHOHYGIENA A PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Flexibilní    denní řád umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit jejich potřebám, aktuálním možnostem, ale i aktuální situaci. Děti zásadně neomezujeme při volných činnostech, pouze nenásilně zasahujeme, je li potřeba, začleňujeme děti se zhoršenou adaptabilitou, povzbuzujeme v seberealizaci. Z organizačních důvodů zůstává poměrně pevný časově organizační řád při stravování v jídelně. Odpočinek po obědě je upravován podle individuálních potřeb dětí, po čtené, či vyprávěné pohádce děti odpočívají cca 20 minut, poté jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné hračky, knížky časopisy, látková pexesa,maňásky … Děti mohou kdykoliv použít sociální zařízení, bez omezení. V oddělení starších dětí toto pouze učitelce oznámí.

Jsou a vždy budou respektovány individuální potřeby dětí, děti nebudou přetěžovány, koutky v hernách a třídách jsou ideální pro lehkou relaxaci dětí.Tyto corners ( koutky ) se osvědčují i v předškolních zařízeních v evropských zemích, jak jsme se přesvědčily na stáži v Holandsku a při návštěvách pedagogů z jiných zemí ( zejména severských ) na naší mateřince.

Děti mají dostatek volnosti, za příznivého počasí jsme na zahradě školy co nejdéle, a to i odpoledne a rodiče si děti vyzvedávají přímo ze zahrady. V teplých jarních měsících a v červnu mají děti napuštěné bazény, ve kterých si v podobě hrátek zvykají na vodu a otužují se. Po obědě si čistíme zoubky, začínáme od prvopočátků ústní hygieny.Mytí rukou důkladně mýdlem a mezi prsty budeme dětem stále připomínat.

Nově příchozím dětem a jejich rodičům je nabízen adaptační režim, kdy první krůčky v mateřské škole dělají společně. Osobní svoboda a volnost dětí má své hranice, vyplývající z řádu chování a norem, které máme ve škole stanoveny. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv kamarádů. Péče o děti bude vždy podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech.využíváme pochvaly, pozitivní hodnocení, podporujeme důvěru dítěte ve vlastní činnost, nebát se , pracovat samostatně. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě,jajich přístup k dětem je partnerský, ne direktivní, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. Již v MŠ pozorujeme občas  náznaky šikany ze strany některých dětí,Toto se bude okamžitě řešit nejen v kolektivu dětí, ale zejména s rodiči.

EVALUAČNÍ  SYSTÉM

V rámci celého systému vzdělávání budou sledovány výsledky plánovaných činností – na úrovni tříd a školy. Budeme sledovat formy a techniky práce, které se osvědčily, časový plán – frekvence vyhodnocování – ideální je aktuálně i denní analýza, samozřejmostí je  předávání poznatků a informací, týkajících se nových možností a metod práce při dosažení vytčených cílů ,odpovědnost pedagogů za volbu těchto metod v souladu s možnostmi dětí, volba pravidel, podle kterých se bude postupovat při vzdělávací činnosti – zpětná vazba.

Autoevaluace – průběžně se bude vyhodnocovat  vzdělávací činnost, podmínky vzdělávání, porovnávání ŠVP a TP s RVP  - PV – diskuze na téma shody, rozdíly. teorie a praxe. Půjde o systémové zhodnocování výchovně vzdělávací činnosti, tedy všech činností v průběhu dne, nejen činností řízených.

Při komplexním vyhodnocování práce školy se zaměříme na :

Naplňování vytčených cílů z programu, plán dalšího rozvoje školy ..

Podmínky vzdělávání a jejich kvalitu( životospráva, výchova ke zdraví,psychosociální podmínky, materiální podmínky,organizační zajištění chodu školy, funkční  a kamarádský pracovní tým, spoluúčast rodičů- oboustranná důvěra, porozumění, vstřícnost, vzájemná informovanost...)

Zpracování a realizace třídních programů do integrovaných bloků, směřujícím reálně ke stanoveným cílům.

Práci učitelky, na  empatický přístupu k dětem ( či možnost kolísání tohoto přístupu ve vypjatých situacích )

Na sociální klima školy, pedagogického sboru

Výsledky evaluace nitřní i vnější ( rodiče, veřejnost, zřizovatel, inspekce..) budou podnětem pro aktualizaci,  a kreativitu programu výchovně vzdělávací činnosti.

Pro zvyšování odbornosti, kreativity, progresivnosti v práci   pedagogických pracovnic je nutné  jejich další vzdělávání.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Příloha č.1. ŠVP

Hospitační činnost a její závěry

Hospitační činnost  probíhá za účelem sledování vzdělávání, a to se zaměřením na dílčí část výchovně vzdělávacího procesu, či na celý organizovaný úsek. Sleduji plánování výchovně vzdělávací práce, návaznost třídních plánů – projektů na ŠVP, rozpracovanost a postupnost plánů. Dále herní aktivity a řízené činnosti. Velký důraz kladu na aktivizaci, motivaci a sledování zájmů dětí,respektování individuálních zvláštností dětí,promyšlenost přístupu učitelky. V neposlední řadě je sledována úroveň společenských a hygienických návyků a také bezpečnost dětí.

V závěrech hospitačních činností je posuzována volba metodiky, , systematičnost, důslednost, volba pomůcek, práce s hlasem, činnost s dětmi s odkladem školní docházky, či s dětmi mimořádně nadanými. V neposlední řadě sleduji evaluační činnost.

Oceňuji i schopnost okamžité  improvizace , která je při práci s dětmi často nezbytná!

Na odloučených pracovištích provádějí hospitační činnost ( po předchozích hospitacích ředitelkou ) vedoucí učitelky těchto pracovišť a toto mají i ve své náplni práce. Výsledky hospitací s ředitelkou konzultují.

Kroužky a aktivity školyDvakrát týdně zajistí dětské centrum Kroužkyseznamování dětí s anglickým jazykem.

Pondělky dopoledne jsou vyhrazeny předplaveckému výcviku „ My se vody nebojíme „ v Sokole Vinohrady – účast učitelky dle našeho bezpečnostního pokynu u bazénu je samozřejmostí.

Projekt „ Zdravý způsob života „ - prevence závislostí , vlastní metodika práce, opírající se o absolvování seminářů, přednášek, o odbornou literaturu a spolupráci s MČ Praha 2 – Odd. protidrogové prevence. ( pí. uč. Mašková a kol. )

Každoroční výjezd v zimě  na hory- „ Hurá na boby a lyže„ – je opět zajištěn, a to pro  velký zájem ze strany rodičů. Pojedeme do Jánských Lázní v Krkonoších. Každý z rodičů opět po návratu dostane DVD z pobytu „Od rána až do noci „ Děti vyjedou i na Vysočinu do Školy v přírodě ve Vřesníku za poníky. Budeme  pokračovat v nadační činnosti ( ve spolupráci s rodiči ) . Fond Sidius, FOD, všechna pracoviště se opět chystají zapojit rodiče pro akci Strom splněných přání, a to ve prospěch dětí z dětských domovů. .

Pro rozvoj estetického  cítění a naplnění části cílů ve všech oblastech vzdělávání plánujeme v přiměřené míře návštěvy divadel, divadélka a kulturně společenské akce se budou konat i na školkách. Dramaturgický plán – I. Mašková L. Kosařová, D. Čečková.. Zároveň je realizována dětmi vlastní dramatizace pro kamarády, a to s volným výběrem námětu , volbou monologu, či dialogu, rozdělení rolí...

Poznávací výlety po Praze, našich zámcích ( spojené s předchozí četbou, povídáním, obrazovým materiálem, audiotechnikou a videotechnikou...), návštěvy výstav pro děti a muzeí. Tyto akce jsou zařazovány s ohledem na  vyváženost plánovaného programu třídního a programu komplexního. ( společné akce apod.). Výtvarné, slovesné, pohybové a jiné vyjádření, na základě prožitků ze všech uskutečněných akcí a činností je běžné.

Pedagogické porady

Aktuálně k naléhavým provozně pedagogických záležitostem, společná se všemi zaměstnanci Trojlístku – podzim, jaro, individuelně s vedoucími učitelkami pracovišť dle potřeby , na pracovištích s pověřenou vedoucí učitelkou. Provozní porady  aktuálně.

 • provozní a pedagogická porada na začátku roku, BOZP, ŠVP – hlavní úkoly, systém hodnocení,zápisy do třídních knih, plán připravovaných akcí, program kroužků...

 • k tvorbě TVP – IB- osvědčené, nové, kreativita při plánování

 • pravidla evaluace

 • organizace školy v přírodě a letního provozu

 • příprava dne otevřených dveří a přijímacího řízení

 • diagnostika dětí – návrhy na odložení školní docházky – konzultace s rodiči a její forma, předávání poznatků ze seminářů, dalšího vzdělávání.

 • hodnocení výsledků práce s dětmi ve srovnání s plánovaným, sebehodnocení

 • příprava podkladů pro výroční zprávu školy, příprava tezí pro příští školní rok

Bc. J.Zídková a kolektiv pedagogů

11.3. 2019

 

Zde najdete k dispozici pracovní listy, ke vzdělávání dětí předškolního věku. V době kdy děti nemohou navštěvovat mateřskou školu. Rodiče dětí mladšího věku si mohou dle uvážení také vypracovat některé pracovní listy.