O nás

Kdo jsme? Jsme rodinná mateřská škola, skládající se ze tří odloučených pracovišť - Kladská 25, Šumavská 32 a Sázavská 5. Na každé pobočce máme dvě třídy po 24 dětech, kde s nimi střídavě pracují vždy dvě pedagožky, v případě potřeby některého dítěte asistentka pedagoga. Všechna pracoviště jsou vybavena třídami a hernami pro děti, zahradami pouze pro potřebu dětí z mateřské školy ve vnitroblocích. Školy mají vlastní kuchyně a jídelny. Skladba jídelníčků odpovídá zdravé výživě, splňuje hodnoty spotřebního koše a hygienické normy. Všechny tři pobočky se nachází v blízkosti veřejných dětských hřišť a parků.


Prázdninový provoz

Závazná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – prázdninový provoz 2023

Číslo přihlášky (vyplní MŠ):

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím dítěte k prázdninovému provozu v náhradní mateřské škole bude vyřizovat jako žadatel (zákonný zástupce dítěte):

Jméno, příjmení…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa trvalého pobytu……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Doručovací adresa, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

Telefon……………………………………………e-mail (HŮLKOVÝM PÍSMEM)…................................................................................


Podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění

Žádám o přijetí svého dítěte (jméno a příjmení)…………………………………………………………………………………………………………..

Datum narození……………………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého pobytu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání, na dobu určitou v době prázdninového provozu (červenec a srpen 2023).

Zvolte si zakroužkováním termín:

 1. Turnus – pondělí 10/7 – pátek 21/7 2023

oba týdny jen první týden jen druhý týden

 

 1. Turnus – pondělí 24/7 – pátek 4/8 2023

oba týdny jen první týden jen druhý týden


 1. Turnus – pondělí 7/8 – pátek 18/8 2023

oba týdny jen první týden jen druhý týden


Číslo účtu pro příp. vrácení stravného___________________________/_________

Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací! Úplata za stravné se vrací pouze v případě řádné omluvy dítěte.


Kmenová (vlastní) MŠ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Potvrzujeme, že výše uvedené dítě je řádně zapsáno k předškolnímu vzdělávání, v naší mateřské škole.

Speciální vzdělávací potřeby ANO NE

Přítomnost asistenta pedagoga ANO NE

V Praze dne: ………………………….

Podpis ředitelky/zástupkyně a razítko ……………………………………………………………

Beru na vědomí předání kopie evidenčního listu (kopii předá kmenová škola náhradní škole).
Beru na vědomí povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za stravné bezhotovostně, a to ve stanoveném termínu a podle instrukcí náhradní MŠ – variabilní symbol, zpráva pro příjemce apod. V případě neuhrazení, resp. nesplnění daných podmínek, nebude dítě k prázdninovému provozu přijato.

Rodiče jsou povinni se seznámit se školním řádem náhradních MŠ a dodržovat jej v plném rozsahu.


Náhradní mateřská škola je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na jejích webových stránkách.


V Praze dne: ………………………………………………… Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………….

Pravidla pro provoz mateřských škol městské části Praha 2 v době hlavních prázdnin 2023

 1. Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 10. února 2023. Přihlášky budou ke stažení na webových stránkách školy.

 2. Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to: 10/7–21/7, 24/7–4/8, 7/8–18/8 2023. Počet zvolených turnusů není omezen. V každém turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo jen na jeden. V prvním týdnu máte možnost využít nabídku příměstských táborů pro předškoláky organizovaných DDM Praha 2.

 3. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné mateřské školy.

 4. Kmenové mateřské školy předají odboru školství Praha 2 počet zájemců na prázdninový provoz po jednotlivých turnusech, resp. týdnech, a to nejpozději do 17. února 2023.

 5. V návaznosti na počet přihlášených dětí stanoví ředitelé mateřských škol po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 10. března 2023.

 6. Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.

 7. Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději 24. března 2023, včetně a byly jednoznačně identifikovatelné.

 8. V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.

 9. V případě avizovaného otevření dvou a více mateřských škol je zřizovateli vyhrazeno právo upravit, tedy snížit počet otevřených mateřských škol s ohledem na počet došlých plateb v termínu. V takovém případě, budou přihlášené děti sloučeny k docházce do mateřské školy, kterou určí zřizovatel.


6 otázek a odpovědí (FAQ) o letním provozu 2023

1) Co mám udělat, abych své dítě na letní provoz přihlásil?
Vyplníte závaznou přihlášku (k dispozici na webu jednotlivých MŠ a MČ Praha 2) a odevzdáte ji v termínu do pátku 10. února 2023 ve své kmenové mateřské škole, zřizované městskou částí Praha 2.

2) Kolik termínů si mohu vybrat? Mohu si vybrat přímo školku?
Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří 2týdenních turnusů, a to: 10/7–21/7, 24/7–4/8, 7/8–18/8 2023. Počet zvolených turnusů není omezen. V každém turnusu se lze přihlásit na oba týdny, nebo jen na jeden. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné mateřské školy.

Mateřskou školu si vybrat nemůžete, bude určena s ohledem na možné rekonstrukce, počet přihlášených, letní provoz v minulých letech, apod.

3) Kdy a kam půjdu platit školné a stravné?
Prostřednictvím kmenových mateřských škol budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně. Příslušné platby je třeba poslat tak, aby je mateřská škola mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději do 24. března 2023 a byly jednoznačně identifikovatelné. Veškeré informace vám poskytne kmenová MŠ.

4) Co když nezaplatím, nebo si vzpomenu na platbu až v dubnu, či pošlu platbu bez požadovaných údajů (budou v instrukcích o platbě, které předá kmenová MŠ)?

V případě neuhrazení plateb v termínu nebo v případě, že platba nebude identifikovatelná, ředitelka školy pověřené zajištěním prázdninového provozu dítě k prázdninovému provozu nepřijme a platba bude vrácena zpět na účet plátce.

5) Proč se systém změnil a jaké má výhody?
Důvodů změny systému je několik. Jedná se o požadavek zákonných zástupců na letní provoz a zároveň také požadavky mateřských škol na možnost čerpání dovolené svých pedagogických pracovníků v rozsahu stanoveném zákonem. Také je výhodné posunutí termínů dopředu tak, aby zákonný zástupce již v březnu 2023 věděl, jak má letní provoz pro své dítě vyřešen a mohl plánovat svou dovolenou.

6) Co když se pro jistotu přihlásím na všech 6 týdnů, i když vím, že to pravděpodobně nebudu potřebovat?
Tento postup důrazně nedoporučujeme. Letní provoz je prioritně určen pro ty, co opravdu v létě mateřskou školu potřebují. Za předpokladu, že se přihlásí například 100 dětí na jeden 14denní turnus, vznikne potřeba otevřít dvě MŠ. Pokud však fakticky nastoupí jenom 50 dětí, MČ bude muset hradit plný provoz dvou mateřských škol, místo jedné, která by postačovala. Letní provoz MŠ je nadstandardní službou pro rodiče dětí z Prahy 2. Měl by být opravdu využíván pouze těmi, kteří si nejsou péči o děti během letních měsíců schopni zajistit jiným způsobem. I děti si potřebují od mateřské školy odpočinout.
Další novinky

Fotogalerie

Prohlédněte si naše fotogalerie


Zobrazit galerii